Home ราคา Download ติดต่อ

ClipAcc โปรแกรมบัญชีฟรี,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,ดาวโหลด

Developer บริการ 24 ชั่วโมง โทร.081-9844498, 081-4970245

โปรแกรมบัญชี / Accounting Software

ERP สมบูรณ์แบบ เนื่องจากได้รวมเอาระบบบัญชีย่อย ต่างๆ เข้าไว้ในระบบ โปรแกรมเดียว พัฒนาการมากกว่า 30 ปี

เด่นที่สุดที่

 • ระบบบัญชี ครอบคลุมธุรกิจมากที่สุด
 • พัฒนาด้วย Delphi ทำให้ใช้หลักการ SQL Query อย่างแท้จริง ส่งผลให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้สบาย
 • ใช้ Data Base : Interbase 6 และ Microsoat SQL Server
 • สามารถเพิ่มกิจการทำการได้ โดยไม่จำกัด
 • ระบบบัญชีที่ผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกข้อมูล
 • ท่านสามารถเพิ่มหัวข้อเมนู การเบิก-จ่าย ,ซื้อ ,ขาย สินค้า ตามจุดประสงค์ เองได้
 • ออกแบบหรือปรับรูปแบบ เอกสารเองได้ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ใบวางบิล ฯลฯ
 • ออกแบบหรือปรับรูปแบบ งบการเงิน เองได้
 • มีระบบสอง ภาษา ไทย/อังกฤษ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนคำแปล ต่างๆได้เองทั้งหมด
 • ได้มาตรฐานตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 63) ซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0368

Main Menu

ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้

1.ระบบจัดซื้อสินค้า

 • พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า และสามารถกำหนดรูปแบบเองได้
 • สามารถบันทึกซื้อจากต่างประเทศ ได้หลายสกุลเงิน โดยสามารถบันทึก ค่าใช้จ่ายนำเข้าชิปปิ้งต่างๆ เข้าเป็นต้นทุนสินค้า
 • ควมคุมยอดสินค้าที่สั่งซื้อ และยอดค้างรับ

บันทึกซื้อสด

2.ระบบบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

 • พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายชำระเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ ข้อมูลการรับจ่ายต่อไป
 • รายงานสรุปยอดการ จ่ายชำระหนี้

3.ระบบวิเคราะห์การซื้อ

 • พิมพ์รายงานยอดซื้อ เรียง/จำแนกตาม ผู้ขายสินค้า
 • รายงานวิเคราห์ยอดซื้อ เป็นรายเดือน หรือสะสม เป็นรายปี

4.ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า

 • สามารถคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มได่ทั้งแบบ ราคารวมภาษี และราคาแยกภาษี(Inclusive & Exclusive VAT)
 • ออกใบรับจองสินค้าเพื่อคุมยอดสินค้าที่สั่งจอง และค้างส่ง
 • ออกใบกำกับสินค้า จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามที่จอง และกำหนดรูปแบบใบกำกับสินค้าเองได้

บันทึกขายสด

5.ระบบบัญชีลูกหนี้และรายได้อื่นๆ

 • ออกใบวางบิล ที่ถึงกำหนดชำระเงิน
 • รับชำระหนี้สามารถทำได้ทั้งเต็มบิลหรือบางส่วน รับชำระทั้งเป็นเงินสด หรือเช็คและรายการส่วนลด ,ดอกเบี้ยรับ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ตามอายุ ทั้งแบบสรุป และแบบละเอียด
 • รายงานสรุปการรับชำระหนี้

บันทึกรับชำระหนี้

6.ระบบบัญชีเช็คและเงินฝากธนาคาร

 • จัดการเช็ครับ/เช็คจ่าย และรายการฝากถอดโอนเงินบัญชี กระแสรายวัน
 • พิมพ์เช็ค ได้ทุกธนาคาร
 • พิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีกระแสรายวัน เพื่อ ตรวจสอบกับธนาคาร

7.ระบบบัญชีควมคุมสินค้าคงคลัง

 • สามารถคุมได้ทั้งแบบ คลังเดี่ยว และหลายคลังสินค้า
 • สามารถเพิ่มหัวข้อการ เบิก/รับ ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ
 • คำนวนต้นทุนทั้งแบบเข้าก่อน-ออกก่อน(FIFO) และแบบถัวเฉลี่ย(AverageCost)
 • พิมพ์รายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ

บันทึกรับสินค้าเข้าจากภายใน

8.ระบบบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม รายการภาษีได้โดยตรง
 • พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ,ภาษีขาย และมูลค่าฐานภาษี
 • พิมพ์รายงาน ภงด.3,ภงด.53 , หนังสือรับรองการหักภาษี (๕oทิวิ)

9.ระบบบัญชีแยกประเภท

 • ผังบัญชีตัวอย่างสามารถปรับให้เข้ากับกิจการได้หลายกิจการ
 • สามารถกำหนดรูปแบบงบการเงินต่างๆได้ด้วยต้นเอง
 • ออกงบการเงินตามแผนกได้
 • การบันทึกรายการเป็นแบบ Online Update ทำให้สามารถออกงบการเงินได้ทันที
 • บันทึกรายการย้อนหลังไปยังงวดที่ผ่านมา หรือ ข้างหน้าได้

10.ระบบออกแบบฟอร์มเอกสาร

  ช่วยปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มเอกสารเช่น ใบกำกับภาษี,ใบวางบิล ให้ได้รูปแบบตามต้องการ
 • สามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษร (Font) โดยดึงจาก Windows เช่น ขนาด,สี,ตัวหนา/เอียง/ขีดเส้นใต้ ได้ทุกส่วน
 • สามารถสั่งตีเส้น ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
 • สามารถใส่รูปภาพ Logo ของกิจการการได้
 • สามารถส่ง รหัสฟอร์มที่ออกแบบไปเชื่อมกับ รหัสลูกค้า แก้ปัญหาในกรณีมีหลายแบบฟอร์มใบกำกับภาษี

ออกแบบฟอร์มเอกสาร

[ Down Load ]

Powered by
ClipAcc Group.co.,th.
Tel.02-932 8206 , Email : info@clipacc.com